Derhêner: Ala Rizgarî (AR)
Rûpel: 147
Arşîv: Tirkî
Sal: 1983
PDF daxîne: PDF daxîne PDF daxîne
Nîşe: Kovarek siyasî

Hûrnêrîn

ÜN A Ç I K L A J.Vl A

Ala Rızgari siyasi hareketi içindeki bunalımın yarattığı geli~meıer

son döneme:. e o ka uar hızlı V8 peş pes e oldu ki, geliş en bir olayı yerliyerine

oturtmauan, sebep ve sonuçlarını tabanına, taraftarıarına aktarmadan

onu yeni gelişme ve olaylar izledi. Deyim yerinG8 ise; "savaş alanında

bozgun korkusuna kapılan askerlerin, G.aha kavganın başlangıcında her birinin

bir tarafa kaçması,kimsenin kimseyi dinlemediği,kargaşalığın egemen

olduğu" bir ortama gird.i.Tabii, bu tela9 ve tec.Urginlik ortamında ya.

pılması gerekli olan en acil ve basit görevleri de yerine getirme konusunda

akla gelme(lik zorluklarla karşı ka~ ıyc.ı ka lınıyor. Ve bu telaş ve

tedirginlik dalgası dinmed en ele olumlu b::ızı auımlc.ırın atılması (en azın.

uan bunu kafalcırınlia ve; tavırlarında taşıyanlar için) oldukça zor oluyor,

Ama bunları da, oturup beklemekle bir yere varılamıyacağı da açıktır.

içinue bulundugumuz <Şartlar,hareket içindeki gelişmeleri zamanında

taraftarlarımıza aKtcırma ve ulaştırma konusunda bize oldukça zorluklar

çıKarıyor.Bir bölgedeki ·geli~meyi,diğer bölgeteki unsurlara aktarma ve

sonuç alma,illegal koşulların gerektirdigi titizlikte eklenince ne kaucır

zaman kc:ıybına neuen olduğu açıktır. Ama ,yuızardc da açıkladığımız gibi;

bu ? artları ve C.önemin zorluklarını bilmeleri ne rağmen ,genel yenilgi

ve yılgınlıgın ortamında 1•herkes kenuini kurtarmo-ı tela7 ımı kapılın ca"

her ş ey de kuralsız olur.Dönemin getirG.iği zaaf ve z::ıyıflıklardan yarar.

la nma, fısatçılıkbaşanı alır gider.Alcı .Rızgari iÇindeki geliş m eler c1e ge.

nellikle bu gibi olgular la ka :r:q ıkarş ı ya c~ ır .Hatta cJ.enilebili ni rki bu anlayış

.egemen G.urumc..cıd.ır.

Son Ü.ÖnemlerU.e,AVrupcı'daki (ÖZbllikle isveç)arkaC.a71arımız .AR 1 clen ayrıldılar.

Ve Avrupa'ua hareketimizin ideolojik-politik-örgütsel hattına

baglı olarak yayın yapan,Rızgariya Kurdistan isimli yayın organının da

y<Jyınına son vermesi kcJrarını aldıl::ır. Biz c:ılınmı"? olan bu karar ve ha-·

reket içinll.eki geli?melerle ilgili nedenleri; bu arkadaşlara ve tüm sorumlu

kişi ve komitelerimize (ülke içi ve uıışı) cıktarmak çalısması için.

d.e iken,yeni bir geli;ıme oldu.Rızgariya Kurdistan redaksiyoJil kurulu,RK

yayınına neuen son ver~iklerine ~air bir özel sayı çıkararak kendileri-. nin vardıkl21rı sonuç ve nedenleri kamuoyuna açıklacalar. (x)

Eunun üzerine Dizim kenCilerine de gönuermek üzere hazırladığımız

yazıyı, ort ık saaece bu ark cı da? lar ve komi tblerimizle sınırlı tu tmanJ.n

gereksizligi sonucunu v~rC::.ık • Çünkü belli düzeylerde örgüt içi platfo;ı;

rmların oluş ması zorlcış mı"? tır. O nedenle: hareketimiz içindeki gelis meleri

n bir 'döküm21syonu' c:.urumuncl21 olan bu yazının bazı bölümlerini çJ.ka.

rarak k<.:ımuoyun.:_ı y:.:.ıyınlamayı uygun buld.uk.

Okuyucu bu yazımızı hareketimizin nihai u.egerlentirmesi ol::ırc::ık ele al

mamalıdir.Bu yazımız sadece harl::Ketin içinue olagelen gelişmelerle ilgili

uir kesiti vermekteuir. Daha a.ogrusu bizim genel olarak yas adıgımız

uöüemle ve özel olc.Jrak harek.etimizle ilgili C.e~erlendirmemizin bir ön

açıklaması olaraK ele aıınıııc-ılıJ.ır. OnümüzueKi günlerde har ek eti rrıizi n

topyekün def::erlenclirrnesini içeren ycn:amızı kamuoyuna sunacağız.

MK

(Mart 1983)

-

Mijar: Sîyasî