Derhêner: KAWA
Rûpel: 24
Arşîv: Tirkî
Cîh: Almanya
Sal: 1988
PDF daxîne: PDF daxîne PDF daxîne
Nîşe: Siyasî

Hûrnêrîn

Çıkarken

Merhaba,

Tüm okuytıculara merhaba.

Kürdistan Bağımsızlık Mücadelesinde yer alan tüm

savaşanlara merhaba

Tarih çarkının ileriye dönmesinde. dün, ve bugün erne~

geçenlere ve geçeceldere merhaba,

* Sevinçliyiz. Kürdistan Devriminde yeri doldurulamayan bir

bO§luğu Ala Yekiti olarak delduracağız inancında oluğumuz için. tüm

okurlarunız gibi sevinçliyiz.

* Her dergi yeni çıkan sayısında amaçlan nı sıralar. Bunuda daha

çok bir başyazı ile yapar. Bu gelenek anık basın dünyasında bir zorunluluk

teşkil etmektedir. Bu gclcnk de sııf adet yerini bulsun diye yapılamaz.

Olumlu ve de zorunlu bir gelenektir. Ancak bir kaç sayı sonra. bu

görevi yerine getinniş olsaydık, yada bu fırsatı kullanmış olsaydık , bizim

için daha kolay ve rahatlatıcı olacaktı. Bu bizim için daha da olumlu

olacaktı. Biz yine de birazdan irdeliyeceğiıniz özgün konumundan ötürü,

bu görevi esas olarak daha sonralara bırakacağız. Bu noktada yazılacak

zaten oldukça sorun söz konusu. tümünü bu yazımııda ardı ardına

sıralıyacağımıza. zamanla adım adım işlerneyi daha uygun bulduk ...

Ancak, bu sayımızda zorunlu bir iki açıklamayı da gerekli görüyoruz.

* Ala Yekiti, Kürdistan Bagımsızlık Mücadelesinin yayın orgaru

olacaktır. Bağımsız, Birleşik, Demokratik Kürdistan stratejik hedefi

onun yayın politikasına yön verecektir. Bu amaç doğrultusunda yükselen

Ulusal Kurtuluş mücadelesinde bir yayın olarak üzerine düşeni en

kararlı bir şekilde yerine getirmeye çalışacaktır.

' Ala Yekiti, elbette sadece kendisini bu hedefle sırnrlanuyacaktır.

Kürdistan Bağımsızlık Mücadelesinde proletaryarnn siyasetini üstlenecektir.

Kürdistan proletaryası adına Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin

kulağı ve sesi olacaktır. Ulusal Kurtuluş Mücadeleınize yol gösterecek

ona ışık saçacak proletarya önderliginin bir aracı olacaktır.

Yani Ala Yekiti, Bağımsız Kürdistan ve Sosyalizmin yayın organı

olacaktır. Bu iki hedefin çizdiği yayın politikası Kürdistan'da M-L'in

öngördügü tek doğru yayıncılıknr. Ala Yekiti bu görevini M-L'in ışığında

yerine getirecektir.

Biz Ala Yekiti olarak, bu görev soruınlulugunun ölçüsünün bilincindeyiz.

Bunun hangi güç küijullar alunda yürütlülınesi gerektiğini şimdiden

görüyoruz. Ayın şekilde bu görevin yüceliğini ölçülerinin de bilincindeyiz.

Işte bize güç veren de bu olacaktır. Kürdistan Ulusal Kurtuluş

Devriminin, Kürdistan halkının kendi özgücü ve dinamikleri üzerinde

yükselen zaleri ...

' Ala Y ekili, üzerine düşen görevleri omuzlarken, salt kendi

başına yayıncılık çizgisi izlcnıiycceği inancıyla yolla çıkmaktadır. O,

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin yükseltilınesine denk düştügü

oranda görevini yerine getireceği inanayla hareket edecektir. Ulusal

Kurtuluş Mücadelesinin yükselen pratiğini varlığı için şart görür, onu

temel alır ve onun yükselınesinin de aracı göreviniüslenir.

' Ala Yekiti bazı yayınların yaptığı gibi, "demokratizm" modasına

uyarak, 'çok geniş platformda herkesi kapsıyacak', henüz demade

olmanuş günümüzün yaygın yayıncılığının hastalığına düşmeyecektir.

Çok geniş çevreyi çekebitmek için, "çok geniş"(!) görünümüne ihtiyaç

duymamaktadır. Bu Mktada siyasi çizgi ve hareketler arasında sınıriann

silikleştiıilnıesine, prensipierin sulandınlnıasına gerek olmadığı kanaatindedir.

Her siyasi gücün bir kimliği mevcuttur ve her güç bu kinıliğiyle

politik arenaya çıkmaktadır ve çıkmalıdır da. Bu inançla, Ala Yekiti

başından şunu açık ve net olarak vurgulamakla hem yarar, hemde

zorunluluk görmektedir. Ala Yekiti, Kürdistan Devtiminde belli hata

ve eksikliklerine rağınen, önemli tarihi kazanımlanyla Kürdistan proletaryası

ve halkına ınalolmuş KA WA hareketinin yayın organı olarak

işlevini sürdürecektir. Kawa hareketinin Birlik Konferansının (MartNisan

1988) almış oldugu karar çerçevesinde yayın hayatına başlıyacak

ve devam ettirecektir...

* Ala Yekiti, Kawa hareketinin yayın organı oldugunu, belirterek,

"çok geniş görünümlü çıkışa" ihtiyaç duymadığını da vurgulayarak ;

Bağımsız Kürdistan ve Sosyalizmin organı olma prensibinden hareketle

Bağımsız Kürdistan ve Sosyalizm güçlerine sayfalannı açacaktır. Yani,

Ala Yekiti sadece sosyalizm ve M-L'min güçlerine değil, sadece proletaryanın

temsilcilerine değil ; ama aynı zamanda Bağımsız Kürdistan

hedefi doğrultusunda savaşan yurtsever güçlere de sayfalanrn açacaktır,

onlannda yayını olma inancını paylaşmaktadır. Bu durum, bu yayıncılık

politikası bazılanna çelişkili görünürse de (ki bu gerçekte sadece görünürde

olandır) bizzat Kürdistan Devtiminin diyalektiğinden çıkan tek

doğru sonuçtur.

' Ala Yekiti, Birlik Konferansının kabul ettiği ittifaklar politikasına

uygun olarak, Kürdistan'da Ulusal Kurtuluş için savaşan tüm güçlerin

Ulusal Kurtuluş Cephesinde birleştirilmesi doğrultusunda üzerine

düşen görevi yerine getirecektir. Bu perspektiften hareket ederek Kürdistan'lı

tüm Ulusal Kurtuluşçu güçlere sayfalannı açacak, aniann bir

tek savaı cephesinde örgütlendirmeleriiçin üzerine düşeni yapacaktır.

Kürdistan'lı siyasi güçler arasında birliğin anlam ve adına layık bir

şekilde hazırlanması ve oluşması sürecinde üzerine düşen çözüınleyici

görevi yerine getirecektir. Kürdistan Bağımsızlık mücadelesinde önemli

bir araç olan Ulusal Kurtuluş Cephesinin yerinde ve zamanında mücadele

seyıine müdahale ettiğinde gözden düşnıiyerek gerçek rolünü

oynıyacağı ve bu anlamda devıinıimizde saygın bir yerinin olacağı inancıyla

bu görevi omuzlıyacaknr. Bağımsız Kürdistan hedefi ve Ulusal

Kurtuluş cephesi esprisi içinde, Ala Yekiti, Kürdistan'da gerçekten Ulusal

Kurtuluş için savaşan komünist, devrimci, yurtsever güçler arasında

ittilak ve birliği zorunlu görür ve bu doğrultuda doğru anlayışı egemen

kılmayd çalışır. Bu anlayışı ışığında Kürdistan'ın tüm parçalannda

mevcut tüm yurtsever siyasi güçlerle dostluk, ittifak ilişkiletini geliştirir.

Bu temelde Kürdistan'ın tüm bölgelerinde sömürgeci düşmana karşı

Ulusal Kurtuluş yönünde gelişen her yükselmeye sahip çıkacak, onun

propagandasım yapacak, dahada yükselmesi yönünde savaştın verecektir.

* Sonuç olarak uluslararası alanda da çizgiınizi belirleyeyen

Bağımsız Kürdistan ve Sosyalizm hedefimiz ve bu noktadaki çizgimiz

olacaknr. Bu demektirki, Ala Yekiti, bu iki temel hedefi doğrultusunda

tavizsiz savaşırn verecektir. Ala Yekiti M-L'in savunucusu olarak, sosyalizmin

düşmanlaona karşı hem ülke içinde, hem de ülke dışında mücadeleyi

yükseltecektir. Ala Yekiti bu anlamıyla M-L'in, yani komünizmin

yayın organı olacaktır. Bütün bu durum bugün Kürdistan'da işçi snufırun

üsttenınesi gereken görevler bütününden ortaya çıkmaktadır.

* Ala Yekiti, Bağımsız KürdistansiZ sosyalizmi ; sosyalizmsiz

komünizmsiz Bağımsız Kürdistan'ı düşürnnenin Kürdistan işçi sırufmın

ve halkının çıkarlanyla gerçek anlamda bagdaşmayacağı inancındadır.

Bundan ötürü Ala Yekiti, iki hedefi diyaletik bütünlük içinde yayın

politikasının temeline oturtur.

 

Mijar: Sîyasî